Vibrationsmätning

Vibrationsmätning

Att mäta vibrationer är egentligen mest en fråga om pengar.

Dels är det nödvändigt att dokumentera de effekter som exempelvis ett sprängningsarbete har på omgivningen, inklusive besiktning före och efter, för att undvika skador.

Dels är det viktigt att hitta och behålla en nivå på vibrationerna som uppfyller miljökraven, men ändå ger optimal framdrift.                                                                                                    Trafik, pålning, spontning, schaktning och packning är andra aktiviteter som alstrar vibrationer.

Vibrationsmätning och besikting                                                                                                                                                                                                                                                                  Mätningarna visar om tillåtna gränser överskrids eller är på väg att överskridas. Vibrationsmätningar kan användas både för att undvika omedelbara skadeeffekter och för att bedöma vad som behöver göras för att eliminera eller reducera vibrationerna. Uppstår en fastighetsskada kan mätresultatet ligga till grund för bedömning av ansvar .

Vi utför besiktning av byggnader & anläggningar som löper risk att påverkas av vibrationsalstrande verksamhet enligt SS 460 48 60.

Mätning för effektivare framdrift                                                                                                                                                                                                                                                                  Vibrationsmätningar ger direkt vägledning vid spräng- och markarbeten. Med hjälp av avancerade mätinstrument och datorstöd kan du välja den metod som minimerar eventuella vibrationsskador, samtidigt som framdriften är så snabb som möjligt.

Med hjälp av IT-stöd och vibrationsmätning kan sprängaren ”smyga” förbi känsliga byggnader och sedan ladda fullt igen när vibrationsgränserna är generösare. Efter exempelvis en tunnelsprängning tar det ett antal ineffektiva timmar att vädra och lasta ut sprängmassorna. Därför är det en fördel att kunna ladda maximalt, utan att överskrida de gränsvärden som gäller för vibrationer.

Snabb, digital mätning                                                                                                                                                                                                                                                                                    Datoriserad mätteknik är kostnadseffektiv – mätningarna går snabbt och uppfyller etablerade mätstandards. Efter sprängning överförs mätvärden direkt via SMS och internet till telefon och dator. Berggrundens benägenhet att överföra vibrationer till känsliga omgivningar dokumenteras direkt.

Därför ska du välja Enviab för dina vibrationsmätningar

  • Modern, högeffektiv mätutrustning
  • Mångsidiga mätmetoder
  • Konkurrenskraftig kostnadsnivå
  • Kort restid som ger låga kostnader tack vare verksamhetsbas i Herrljunga