Mätning av respirabelt kvartsdamm

Stendammslunga brukar kallas ”den osynliga mördaren”, eftersom de fina kvartspartiklar som orsakar skadorna inte går att se med blotta ögat. Kvarts är ett mineral som bl a ingår i våra vanligaste bergarter gnejs, granit och sandsten.

Kvartsdammet innehåller extremt små partiklar som vid inandning når längst ner i lungblåsorna och med tiden kapslas in i ärrvävnad så att lungornas volym gradvis minskar. Detta kan senare ge upphov till KOL, silikos (stendammslunga, en obotlig sjukdom) och cancer.

Gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm är 0,1 mg/m3. Respirabelt kvartsdamm förekommer t ex vid stenkrossning, betongbearbetning, sandblästring, stenläggning, rivningsarbeten m.m.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:2 Kvarts – stendamm ska arbetsgivare med verksamheter där kvartshaltigt material bryts, bearbetas eller hanteras, göra en riskbedömning av exponeringen. Att mäta halten kvartsdamm i luften regelbundet är ett bra underlag för bedömningen.

Om halten av respirabelt kvartsdamm överskrider halva gränsvärdet krävs åtgärder. Dels ska arbetsgivaren se till att personalen får genomgå regelbundna läkarundersökningar, dels krävs åtgärder i följande prioritetsordning:

  1. Eliminera risken.
  2. Begränsa risken.
  3. Skydda arbetstagarna mot risken.

Därför ska du välja Enviab för dina mätningar av respirabelt kvartsdamm                 Tillsammans utformar vi först ett mätprogram som ger en representativ bild av arbetsmiljön, varefter vi genomför fackmässiga mätningar av det respirabla dammet i personalens andningszon.  De filter som fångar upp dammet analyseras av ett neutralt, ackrediterat laboratorium.

Efter mätningen får du en rapport som dels innehåller en utvärdering av resultaten, dels konkreta tips och råd om vad du kan förändra för att arbetsmiljön ska uppfylla kraven. Självklart arbetar vi enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden och AFS 2015:2 Kvarts-och stendamm i arbetsmiljön

” Det enda sättet att minska risken för sjukdomar är att minska exponeringen, antingen genom att ta bort dammet vid källan eller använda personlig skyddsutrustning. Man kan inte med blotta ögat avgöra om kvartshalterna är för höga, eftersom det är det finkorniga dammet som är farligast. Det dammet kan man inte se. Därför är det viktigt att mäta på många fler arbetsplatser med kvartsdamm än vad som sker idag.  Att mäta är enda sättet att verkligen få veta hur det står till ute på arbetsplatserna,” säger Maria Albin, överläkare och chef vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.”

            Källa: Artikel ”Oenighet om mätningar”, publicerad 24 mars 2016 i Byggnadsarbetaren.